Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych do współpracy przy tworzeniu nowego programu profilaktyczno - wychowawczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
W projekcie jako eksperci uczestniczyć będą m. innymi znani trenerzy i naukowcy: Andrzej Kołodziejczyk, Tomasz Kołodziejczyk, Jakub Kołodziejczyk i Jacek Pyżalski.
Nowy program tworzony jest na zlecenie PARPA jako zadanie konkursowe Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów, finansowane z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Realizatorem projektu jest MJRConsulting a autorami nowego programu zespół trenerski NODN Sophia.
Czas trwania projektu zaplanowano do końca 2020 roku.


Zespół trenerski NODN Sophia oraz MJRConsulting jako operator projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez PARPA otrzymali dotację na Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej wspierającego prawidłowy rozwój uczniów. Projekt finansowany jest z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizowany jest w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020.

 

 

Nowy Program przeznaczony jest do realizacji z uczniami szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych). Celem nowego programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i jednoczesne zapobieganie ryzykownym zachowaniom oraz problemom zdrowia psychicznego młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Wśród celów szczegółowych przewidziano między  innymi:

  • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności radzenia sobie z emocjami, kształtowania adekwatnego poczucia własnej wartości, umiejętności dokonywania wyborów;
  • wspieranie rozwoju umiejętności współpracy, umiejętności współżycia społecznego  (w tym za pośrednictwem komunikacji zastępczej), umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z konfliktami wartości (dylematy moralne);
  • promocja zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie umiejętności analizy swoich potrzeb, wyznaczania celów i związanej z nimi umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru działań -  także takich, które dotyczą używania substancji psychoaktywnych;
  • rozwój poczucia satysfakcji życiowej.

W harmonogramie realizacji projektu przewidziano:

  • opracowanie 30 scenariuszy zajęć z uczniami;
  • konsultacje z ekspertami oraz z nauczycielami praktykami;
  • szkolenia i przygotowanie pierwszego zespołu realizatorów - nauczycieli szkół ponadpodstawowych;
  • pilotaż Programu prowadzony przez nauczycieli z uczniami;
  • ewaluację, modyfikację i opracowanie wersji końcowej Programu.

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2019 do 15 grudnia 2020 roku.

Przewidziane są 3 zespoły realizacyjne projektu:

  • Autorzy Programu odpowiedzialni za proces tworzenia Programu i realizację projektu;
  • Eksperci merytoryczniodpowiedzialni za proces wspierania autorów i nauczycieli na wszystkich etapach realizacji projektu;
  • Nauczyciele konsultanci, którzy jako pierwsi uzyskają uprawnienia instruktorów nowego Programu, przeprowadzą pilotaż scenariuszy ze swoimi uczniami oraz  będą mieli realny wpływ na treści i formy zawarte w scenariuszach zajęć.

 

AUTORAMI nowego programu będą członkowie zespołu trenerskiego NODN Sophia:

  • Katarzyna Salamon - Bobińska,
  • Stanisław Bobula,
  • Norbert Karaszewski,
  • Jerzy Rządzki.

Autorzy posiadają bogate doświadczenie profilaktyczne i trenerskie. Są także autorami rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej - Program Nauki Zachowania.

 

Wspierać ich będą EKSPERCI MERYTORYCZNI

Andrzej Kołodziejczyk - wybitny znawca problemów profilaktyki i wychowania, socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”. Posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów  I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych.

dr Jakub Kołodziejczyk - Psycholog, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, trener programu „Spójrz inaczej”, kierował zespołem adaptującym profilaktyczny program Przeciwdziałanie Niepożądanym Zachowaniom (obecnie “Program Nauki Zachowania”), ekspert w zespole opracowującym program „Nie, bo tak”, ekspert w zespołach realizujących projekty systemowe dla polskiego systemu oświaty, ekspert w zespole opracowującym wdrożenie ewaluacji  w systemie edukacyjnym w Arabii Saudyjskiej.

Tomasz Kołodziejczyk socjolog, wychowawca, trener PTP II stopnia, certyfikowany terapeuta uzależnień (KBN), współautor programów profilaktycznych Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na agresję, obecnie pracuje jako terapeuta uzależnień w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi i jako ekspert w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

prof. Jacek Pyżalski pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych programów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz edukacji medialnej. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami tradycyjnych i nowych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (np. cyberprzemoc, hazard i hazard online). Autor wielu publikacji, w tym pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012).

 

Zespół NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW stanowić będzie grupa dziesięciu nauczycieli posiadających bogate doświadczenie profilaktyczne oraz wychowawcze w pracy z uczniami na poziomie szkół ponadpodstawowych.

Nauczyciele ci zostaną wybrani spośród osób zainteresowanych, które prześlą swoje zgłoszenie do udziału w Projekcie za pośrednictwem zamieszczonego niżej formularza online.

KRYTERIA NABORU NAUCZYCIELI

Kandydaci do zespołu nauczycieli konsultantów powinni:

  • być aktualnie zatrudnieni w szkole ponadpodstawowej i posiadać staż pracy z uczniami szkół ponadpodstawowych w wymiarze minimum pięciu lat;
  • posiadać doświadczenie w pracy profilaktyczno - wychowawczej, w tym posiadać uprawnienia realizatora dowolnego rekomendowanego programu profilaktycznego
  • wyrazić gotowość uczestniczenia w realizacji projektu w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2020 roku.

ZADANIA NAUCZYCIELI W PROJEKCIE

Do zadań zespołu konsultantów nauczycieli będzie należało:

  • zapoznanie się z planowanym przebiegiem i założeniami 30 scenariuszy opracowanych przez autorów Programu oraz przesłania uwag i sugestii związanych z formą i treścią scenariuszy;
  • udział w bezpłatnym 3-dniowym szkoleniu przygotowującym nauczycieli konsultantów do realizacji zajęć z uczniami (szkolenie jest planowane w dniach 23-25 sierpnia 2019);
  • przeprowadzenie z uczniami 30 zajęć programu (w ramach godzin wychowawczych w macierzystych szkołach);
  • umożliwienie autorom programu możliwości obserwacji prowadzonych zajęć wraz z omówieniem ich bezpośrednio po realizacji (celem jest zebranie dalszych uwag i spostrzeżeń od realizatorów oraz uczniów);
  • przesłanie do autorów programu raportów z realizacji pilotażowych zajęć w oparciu o dostarczoną formatkę raportu (dla nauczycieli konsultantów przewidziano honoraria w wysokości 50 zł za sporządzenie każdego raportu);
  • udział w dwóch dwudniowych spotkaniach z autorami scenariuszy zaplanowanych w roku 2020 (miejsca i terminy zostaną uzgodnione z zainteresowanymi) oraz w spotkaniu podsumowującym całość projektu pod koniec 2020 roku

KORZYŚCI

Zakwalifikowani do udziału w projekcie nauczyciele będą mieli możliwość:

  • Aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia nowego programu profilaktyczno - rozwojowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  • Wzmocnić swoje kompetencje zawodowe podczas szkolenia przygotowującego do realizacji pilotażu nowego programu (2019 r).
  • Zrealizować i zweryfikować  w ciągu 12 miesięcy 30 całkowicie nowych scenariuszy zajęć z młodzieżą (2019-2020).
  • uczestniczyć wraz z ekspertami i autorami w konsultacjach i szkoleniach dotyczących kształtu nowego programu.

 FINANSOWANIE

Udział nauczycieli konsultantów w projekcie finansowany jest ze środków dotacji PARPA i przewiduje:

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe,
  • pokrycie kosztów pobytu (noclegi i wyżywienie) i pracy trenerów podczas szkoleń,
  • honoraria dla nauczycieli za sporządzenie raportów po każdych przeprowadzonych w ramach lekcji wychowawczych lub planowych zajęć szkolnych scenariuszy.

 ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELI DO PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem w pilotażu nowego Programu moą zgłaszać się za pośrednictwem ponizszego formularza w terminie do 20 maja 2019 roku.

Po tym terminie autorzy skontaktują się z zainteresowanymi i poinformują o wynikach kwalifikacji.

 

 

FORM ZGL

 

Kontakt do koordynatora projektu:

Jerzy Rządzki

telefon: 601934558

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.