Wspólnie z Unniwersytetem jagiellońskim realizatorem projektu ORE w województwie śląskim prowadzę szkolenia dla dyrektorów szkół.


Szkolenia realizowane sa w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Moim udziałem jest przeprowadzenie szkoleń, których zadaniem jest
  • wzmocnienie umiejętności przywódczych kadry kierown. szkół dla kształcenia  kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
  • przygotowanie dyrektorów do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący  kształtowaniu ww. kompetencji uczniów.
  • przygotowanie ich do realizacji procesu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół, w tym diagnoz potrzeb oraz planów wspomagania.

    Dyrektorów szkół zainteresowanych szkoleniami z zakresu kompetencjij kluczowych prowadzonymi dla nauczycieli i spolecznosci szkolnych zaprszam do kontaktu za posrednictwem formularza w stopce.