Kompetencje kluczowe jako element integracji wartosci i celów edukacyjnych nauczycieli, rodziców i uczniów to wartość motywacji wewnetrznej wspierającej bieżące wyniki dydaktyczne i rozwój osobowości wychowanków.Wdrażanie kompetencji kluczowych w codzienną praktykę szkół niesie wiele niepokoju i wyzwań. Oferuję pomoc w tym zakresie nauczycielom, rodzicom i uczniom zarówno w formie warsztatów pozwalających zrozumieć istotę kompetencjij kluczowych i ich znaczenie dla rozwoju ucznia, jak i w formie aktywnych i atrakcyjnych spotkań całych społeczności szkolnych z wykorzystaniem takich metod jak Open Space czy Word Cafe.

Warsztaty dla nauczycieli.

Warsztaty obejmują prace z całą radą Pedagogiczną. Przy liczebnosci powyżej 30 osób realizuję dwie osobne grupy lub do pracy z drugą róznoległa grupą zapraszam zaprzyjaźnionych trenerów. Warsztaty w zaleznosci od zapotrzebowania moga trwac od kilku do kilkunastu godzin. treści dobierane sa zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli na podstawie wczesniejszej diagnozy dokonanej przez Rade Pedagogiczną.

Spotkania społecznosci szkolnej

Spotkanie może mieć charakter wspólnej pracy rodziców uczniów i nauczycieli w obszare kompetencji kluczowych. Celem może być promocja działań szkoły w tym zakresie, wyjasnienie uczniom i rodzicom istoty wdrażanych zmian i celowości ich uwzgledniania w życiu szkoły, czy wreszcie wspólna praca nad ustalaniem pruorytetów w danym roku szkolnym nastawionych na wspólne wartości czy cele wszystkich społeczności szkolnych. Przebieg, forma oraz tresci tych spotkań sa kazdorazowo dostosowywane do potrzeb zsprecyzowanych przez nauczycieli i kierownictwo szkół.